Cửa đi 1 cánh

GLSD01
Mã sản phẩm: GLSD01 
Tên sản phẩm: Cửa đi 1 ô gương