Cửa đi 1 cánh

GLDK9
Mã sản phẩm: GLDK9 

Tên sản phẩm: Cửa đi 2 panô 9 ô lệch