Cửa đi 1 cánh

GLDK5A
Mã sản phẩm: GLDK5A 

Tên sản phẩm: Cửa đi 2 panô 5 ô gương