Hỏi đáp

Làm sao mà biết được đâu là gỗ của cây nào? (P1)
  
                                                       BẢNG PHÂN LOẠI MẪU GỖ_P1
(Theo "Sinh vật rừng Việt Nam")
 

Bạch đàn đỏ 
Eucalyptus robusta
 

Bạch đàn trắng
Eucalyptus camadulensis
 

Bằng lăng cườm
Lagerstroemia angustifolia
 

Bằng lăng hoa đỏ
Lagerstroemia balansae
 

Bằng lăng lông
Lagerstroemia tomentosa
 

Bằng lăng vỏ xốp
Lagerstroemia ovalifolia
 

Bình linh nhót
Vitex pubescens
 

Bời lời miên
Litsea cambodiana
 

Bời lời vàng
Litsea vang
 

Cám
Parinari annamense
 

Cà chắc
Shorea obtusa
 

Cà đuối tam hùng
Dehaasia triandra
 

Cánh kiến
Mallotus philippinensis
 

Cẩm lai bà rịa
Dalbergia bariaensis
 

Cẩm liên
Shorea siamensis
 

Cẩm thị
Diospyros maritima
 

Căm xe
Xylia xylocarpa
 

Cao su
Hevea brasilinesis
 

Cầy (Kơnia)
Irvingia malayana
 

Chiêu liêu nghệ
Terminalia nigrovenulosa
 

Chò chỉ
Parashorea stellata
 

Chua khét
Chukrasia sp
 

Cóc đá
Garuga pierrei
 

Cóc rừng
Spondia pinnata